Medicínské právo

Medicínské právo (zdravotnické právo), kterým se zabývá naše advokátní kancelář, je dynamicky se rozvíjející oblastí práva, spojující v sobě aspekty práva a medicíny. Medicínské právo jakožto právní odvětví není shrnuto v jednom kodexu, naopak je upraveno mnoha zákonnými i podzákonnými právními předpisy, a rovněž mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Medicínského práva se dotýkají rovněž právní předpisy občanského práva hmotného a procesního, trestního práva hmotného a procesního, jakož i práva správního a pracovního. Medicínské právo se v posledních letech začíná vyučovat i na lékařských a právnických fakultách, které se posluchačům snaží přiblížit složitou problematiku chápání a posuzování otázek právní odpovědnosti v medicíně. Otázky typu "základní podmínky právní odpovědnosti", "druhy právní odpovědnosti", "předpoklady odpovědnosti za škodu", "problematika komunikace lékaře s pacientem", "pozitivní a negativní reverz", "ochrana osobních údajů", "vedení a nahlížení do zdravotnické dokumentace" apod. se začínají dostávat do povědomí odborné i laické veřejnosti. Vyjasnění a přesné pochopení pojmů "lege artis", "non lege artis", "vitium artis" může vést k zefektivnění a zkvalitnění práce legislativců, znalců, orgánů činných v trestním řízení i soudů v rámci medicínskoprávních sporů.

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti práva ve zdravotnictví, se zaměřením na:

  • náhradu škody na zdraví způsobené postupem "non lege artis"
  • posouzení nároků pacienta z hlediska splnění podmínek právní odpovědnosti
  • právo na ochranu osobnosti
  • poradenství v oblasti znalecké činnosti
  • mimosoudní uplatňování práv z titulu náhrady škody a ochrany osobnosti
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení

Více na:

www.advokati-karvina.cz
www.advokati-olomouc.cz